mizref1 Автоматикалық жүйелердің орындаушы бөліктері. Орындаушы механизмдер

Орындаушы механизм деп – түрлендіруді қамтамасыз ететін, реттеуші бөлікке ауысатын сигналды басқаратын құрылғыны атайды. Бұндай құрылғы әдетте орындаушы двигательден құралады. Орындаушы механизм түрлендіруші түйіннен тұрады мысалы, редуктор, сондай – ақ қорғаныс жүйесінен тұрады. Қорғаныс жүйесі бақылаудан, шығыс элементінің сигналды дабылынан, кілттену және өшуден тұрады. Орындаушы механизмнің өткізу фунциясы регуляторлы өткізу функциясына жатады, сол себепті орындаушы механизм тезірекеттікті, дәлдікті қамтамасыз етуі тиіс. Орындаушы механизмдердің классификациясы 1.1 — суретте көрсетілген. Атап айтқанда гидравликалық, пневматикалық, электромагнитті, электродвигательді болып табылады.

Гидравликалық орындаушы механизмдер басқарушы және орындаушы элементтерден тұрады. Бірінші элементтің қарапайым түрі – золотник болып табылады, екіншісі – гидроцилиндр. Соңғысы өз кезегінде түсуші (а) немесе айналушы (б) шығыс қозғалысы болып табылады.

 

 

1.1 сурет. Гидравликалық орындаушы механизмде кіріс аймағы – басқарушы құрылғының ауысуы немесе поршеньдегі сұйықтың қысымы p, ал кірісі – шығыс валдың ауысуы s.

 

Гидростатикалық ОМ үлкен жылдамдықта поршеннің орын ауысу шамасы көбейеді, ол поршеннің тұтқырлығының үйкелісінен болған, бірақ оның сипаттамасы интегратордың сипаттамасымен, тұрақты уақыты тура ауданына пропорционал және кері пропорционал , мұндағы p1 және p2– қысым және жұмыс сұйықтығының батуы.

1.1 Гидравликалық ОМ үлкен жылдамәрекеті мен және шығыс күшімен әйгілі. Сондықтанда оларды көбінесе автоматизация жүйелерінде мобильді ауыр шаруашылығының машиналарында және агреттарында қолданады.

1.2 Пневматикалық ОМ құрылысы жағынан гидравликалыққа ұқсайды. Олар өзінің жоғары беріктілік, конструкциясының оңайлығымен және өздерінің үлкен күш мүмкінділігімен үлкен таралуға ие болды. Пневматикалық ОМ статикалық сипаттамасының күштілігі оның тура тәуелділігінің мембрананың ауданынан және кері – пружинаның қаттылық коэфициентінен . Сәйкесінше, S шығыс кішкене параметрлерінің өзгерістерінде механизмнің динамикасын инертсіз сипаттамаларымен көрсетуге болады. S ұлғаюымен жіберілу коэфициенті азаяды. Пневматикалық және гидравликалық ОМ ортақ кемшіліктері – оларды реттеу операцияларының қиындығы, ал ең бастысы , арнайы компрессорды қоректендіру үшін орнату қажеттілігі.

1.3 Электродвигательдік ОМ мұнда біз тұрақты және айнымалы токты электродвигательдерін, сонымен қатар асинхронды екі фазалы және асинхронды үш фазалы двигательдер қолданылады. Тұрақты токты орындаушы двигательдер тәуелсіз қоздыру және тұрақты магниттердің қоздыруынан тұрады. Бұл двигательдердің басқаруын якорьдің кернеуін өзгерте отырып немесе қоздыру орамасымының көмегімен жүзеге асырады. Көбінесе электрлік ОМ конструкцияларында екі фазалы және үш фазалы асинхронды двигательдер қолданады.

Асинхронды екі фазалы двигательдерді инерционды байланыс ретінде қарастыруға болады, егер шығыс шамасы – ротордың бұрыштық жылдамдығы, немесе екі қатарынан байланысқан звено –интеграцияланатын және инерциондық, егер шығыс шамасы – ротордың бұрылу бұрышы.

Жіберу коэффициенті двигательдің басқару әдісіне тәуелді, ал тұрақты уақыты – басқару сигналынан двигатель моментінің азаюынан 0,1 ден 0,2 дейін көбеюі.

Асинхронды үш фазалы двигательдің ауыстыру функциясы инерционды звеноның ауыстыру функциясына ұқсас. Түрлендіру коэффициенті жіне тұрақты уақытты двигательдің механикалық сипаттамасынан және жұмыстық машинасынан анықтауға болады. Электродвигательдерді ОМ көбісінің жұмыс істеу режимі орын ауыстыру жылдамдығы ауытқу параметріне тәуелді емес. Мұндай ОМ асинхронды двигательден, редуктордан, соңғы ауыстырғыштардан, датчиктерден, тежеу құрылғысынан және қолды дисктан тұрады. Электрлік двигатель редуктормен электрлік энергияны механикалыққа түрлендіреді.

Соңғы ауыстырғыштарды PO жеткен кезде өшіру үшін, ал жолдық ауыстырғыштар – РО орын ауыстыруын автоматтық түрде шектеу үшін арналған. Датчик сигналды түрлендіреді, ОМ бұрыштық бұрылуына негізделген. Бұл сигнал оператор пультінде индикатор ретінде болады. Механизмнің электрлік бөліктерінде РО жұмысының бұзылуы кезінде қолмен ауыстыру мүмкіндігі.

Электродвигательдің қосып – өшірулуі электромагнитті және жартылай өткізгішті релелі құрылғы арқылы жүзеге асады. Электромагнитті ОМ электродвигателі үш фазалы электродвигатель мен екі фазалық сұлбаның ауысуымен байланысты. Күштік контактілердің өшуі электродвигателді ОМ шығыс кернеуінің қоректенуі тез тоқтамайды, инерция бойынша қозғалыстан кейін бірақ тоқтайды. Тежегіш арқылы қозғалыстан шығуды азайтады, электролитикалық конденсатор арқылы блок контактілер КМ1 және КМ2 электродвигательдің статорлық орамасынан өшіріледі. Бұдан біз статорлық орамадан ток пайда болады ол өз кезегінде статорлық магниттік өріс айналушы ротормен байланысып, ол тежегіш моментінен тудырады.

Электрмагнитті релелі құрылғының ең басты кемшілігі – төмен беріктілік. Ал жартылайөткізгішті релелі құрылғының сипаттамалары анағұрлым жақсы болып келеді.

Бұл құрылғының негізін екі тиристорлы кілт VS1 және VS2 симисторлары арқылыКөп жәнеАз сигналын басқарушы немесе оператор арқылы жүзеге асырады.

Әрбір тиристорлы кілт тізбектің қорек көзіне бір статорлы оралған элекртоқозғалтқышқа қосылады.

Басқарушы сигналдар болмаған жағдайда, тиристорлы кілт ашық және электроқозғалтқыш қозғалыссыз болады.

Симистордың қосылуы басқарушы электродқа теріс кернеудің, яғни түзеткіш көпірдің өндірілуі, реттеуші мен оператордан командалық сигнал бойынша бөлінген трансформатор Т2 (T3) қоректенуі нәтижесінде беріледі.

Трансформатор басқару және тізбек күшін бөледі. Электрқозғалтқыштың күшін жою байланыс орамасының сұлбасын өзгерту барысында жүзеге асады,сонымен қатар бір орама жүйеге тікелей, ал екінші-фазаығысу конденсаторы С арқылы.

Осылайша, орындаушы механизм қозғалысы мүмкіндігінше теңдеу жүйесіне сипатталады, қозғалатын қалпы ашық жағына, қозғалмайтын қалпы жабық жағына негізделген.

 

1.2 сурет. ОМ басқару сұлбасы:

а- үшфазалы асихронды электрлі қозғалтқышпен;

б-бірфазалы конденсаторлы электрлі қозғалтқышпен

 

, x>0 болған жағдайда;

 

, <x< болған жағдайда;

, x<болғани жағдайда;

 

мұндағы: Том — уақыт жетектің бір жағдайдан екіншіге өту уақытына тең;

Д — релейлі құрылғының сезімталдығы жоқ аймағы.

 

ОМ ерекшелігі-айтарлықтай сызықты емес, бірақ сызықты заңына жүзеге асуы мүмкін, егер реттеушіні щығыс импульспен бірге қолданса.

 

2 Электромагнитті ОМ

 

Олар өз кезегінде соленоид немесе электромагнитті муфалардан тұрады.

Соленоидты ОМ- бұл катушка, ректатор күш арқылы басқарушы сигнал U көмегімен якорьді S арақашықтығына серіппе кедергісінен өтіп орын ауыстырады. ОМ статика позициялық реттеуші жүйелерде қолданылады. Электромагнитті муфталар фракционды, асихронды және ұнтақталған болып бөлінеді. Фракционды муфталар жүргізілетін немесе жетек бірліктерінен тұратын екі жарты муфтадан тұрады. Жарты муфталардың біреуінде қозу орамы орнатылған.Осыған кернеу берілгенде, жарты муфталар жылжып және пайда болған күш оларды қозғалысқа келтіреді. Мұндай муфталар позициялық реттеуші жүйелерде және авариялық кездерде жұмыстық бұзылуларда қолданылады.

Ұнтақталған муфталардың жұмыс жасау принципі тұтқырлықтың муфтамен толтырылған ферромагнитті массасын өзгерту арқылы орындалады. Катушкаға кернеу берген жағдайда, ферромагнитті тұтқырлықтың массасы жоғарылап және берілетін шамамен өседі. Жүргізілетін жарты муфтада ораммен орналасқан, айналу магнитті аймақ арқылы муфттың таю моменті пайда болады. Жарты муфтыдағы айналу кезінде, ротордың ассихронды қозғалтқышы сияқты, ток индукцияланады, ол магнитті аймақта пайда болатын айналу моменті арасында болады.

Ұнтақты немесе ассихронды элетромагнитті муфтылар үздіксіз реттеу жүйелерінде қолданылады. Бұл жағдайда оларды инерциялық байланыс тұрақты уақытпен (0,03…0,25 (ұнтақталған) және 0,11…0,45 (ассихронды)) сипаттайды.

 

2 Реттеуіш органы

ТП талаптарына сәйкес бағытын немесе ағынның шығының немесе энергиясын өзгерте алатын құрылғыларды реттеуші органдар деп атайды. РО жұмысқа қабілеттілігі оның сипаттамаларымен анықталады: реттеуіш диапазонымен және жұмыстық шығын сипаттамасымен.

Максималды шығын ортасы G минималды G , РО бір шеткі орыннан h басқа шетке орын ауыстыру h реттеуіш диапазоны деп атайды. R=G/G

РО орнынан шығын ортасының тәуелділігі h жұмыстық шығын сипаттамасы деп атайды. G=f(h)

РО өңдеу, таңдау және жөндеуін ТП ауқымды диапазондағы жүктеулер және әр түрлі режимде басқару диапазоны және сызықты жұмыс сипаттамасын тиімді басқаруын қамтамасыз етеді. Ауыл шаруашылығында қолданатын РО 2-ге бөлінеді. Көлемді типті реттеуіш органдар көлемнің өзгеруіне байланысты шығын ортасын өзгертеді (мысалы жем қоспасының ленталы қоректендіру-дозаторының компоненттері)

 

 

2.1 сурет. Реттеуіш органдар: а –ленталық қоректендіргіш (көлемді); б –дірілді қоректендіргіш; в – ленталы қоректендіргіш (жылдамдықты); г –табақшалы қоректендіргіш; д – иірмекті қоректендіргіш; е –секторлы қоректендіргіш; ж – табақшалы клапан; з – реттығын клапаны; и – бұрылмалы жапқыш

 

Материал лентаға бункерден құйғыш арқылы төменгі жағына кіреді. Құйғыштың фронтальді шегінде тіп-тіке бағытталған құйғыш орын ауыстырады, бұл өндірістегі қоректендіру реттеуіші арқылы жүзеге асырылады. Лентаның сына қағуын болдырмау үшін саңылаудың биіктігімен лента және құйғыш арасы 2,5…3 г/тах, мұндағы – материал бөлшектерінің максималды мүмкін өлшемі.

Жылдамдық типті реттеуіш органы. Олар айналу жиілігінің өзгеруі бойынша реттеуіш органның өнімділігін өзгертеді.

Жұмыс органының рациональды таңдауы және оның құрылымды ұйымдастыруы құрылғының сенімділігін және мөлшерлі дәлдігін белгілі сатыда қамтамасыз етеді. Материалды жіберу қоректендіргіштің электромагнитіне жеткізетін түзеткіш кернеу амплитудасының өзгеруін реттейді. Жайма корпусымен қатты байланысқан электромагниттер оның белгілі жиілікпен дірілденуіне мәжбүр етеді. Дірілді қоректендіргіштің артықшылықтары – айналмалы бөліктерінің болмауы, қалқымалы және практикалы инертсіз түзеткіштің болмауы.

Ленталы қоректендіргіш фракцияның әртүрлі өлшемдерімен сусымалы материалдарды беруге арналған. Қоректендіргіштің өнімділігі материал фракциясының өлшеміне және лента ауысу жылдамдығына тәуелді. Лента ауысуының жылдамдығын электр жетектерінің айналу жиілігі немесе сатысыз вариатор көмегімен өзгертуге болады.

Табақшалы қоректендіргіш ұсақ түйірлі және ұсақ бөлікті материалды бункерден жіберуге арналған. Табақшалы қоректендіргіш дөңгелек тегіс диск, бункердің астына орнатылған және айналу жиілігін арнайы реттейтін мүмкіндігі бар айналдырғыш.

Бункер мен табақшаның арасында пышақ және манжет орналастырылады. Дәлдік реттегіш пышақтың бұрылуын немесе табақшаның айналу жиілігінің өзгеруін жжүзеге асырады. Қоректендіргіштің өнімділігі табақшаға себілетін материалдың физикалық құрамына тәуелді.

Иірмекті қоректендіргіш ұсақ түйіршікті және ұсақ дисперсті материалдарды беру үшін ыңғайлы болып табылады. Иірмекті қоректендіргіштің өнімділігі жұмыс винтінің квадратына, қадамынажәне айналу жиілігіне пропоционалды.

Секторлы қоректендіргіш ұсақ түйіршікті материалдарды жіберуге арналған. Секторлы қоректендіргіштің конструкциялық негізі – бірнеше секторға радиалды қалқанмен бөлінген айналу барабаны.

Көбінесе (барабандық қорек көзі) біреу ғана болуы мүмкін.Секторлы қорек көзін бункердың астына орнатады. Материал кез- кезекпен толтыру кезінде беріледі, және роторды айналдыру процесі кезінде секторды босату болады. Жұмыс орындағы айналдырудағы жиілікті N өзгерте отырып , өнімділікті реттейді.

Қорек көзінің жетіспеушілігі болып, ротордың айналдыру N санының секторды толтыру дәрежесіне тәуелділігі болып саналады.

Реттеуші органдар дроселльді типтерден тұрады. Олар заттың шығынын жылдамдықты өзгерту арқылы және сұйықтың ағынының қимасының ауданын немесе дроселльді құрылғы арқылы өтетін газды өзгертеді, бұл жердегі гидравликалық кедергі-құбылмалы аумағы. Реттеуші клапандар реттеуші клапан седла 2 және плунжер 1 формаларымен ерекшеленеді.

Әрбір құрамасы ең алдымен плунжер жағдайындағы F клапанының қимасының өтіп жатқан ауданына тәуелділігімен сипатталады.

Табақша тәрізді клапанға суретте көрсетілгендей бұл сипаттамасын құрылымдық деп атап мына формуламен есептейді (hmax=0.25d).

 

(1)

 

Мұндағы, Dсаңылаулардың диаметрі, м.

 

Золотникті клапан үшін тік бұрышты терезенің ауданының қимасымен

 

(2)

 

Мұндағы, n-терезенің саны; b және h-терезенің биіктігімен мен ені,м.

Айнамалы заслонды дөңгелек немесе тік бұрышты формадағы көбінесе реттеуші органдағы ең аз қысымның түсуін газ тәрізді шығынды реттеуге арналған.

Заслонның ауданының айналу бұрышы өтіп жатқан қимасысының ауданына тәуелділігі мына түрге ие

 

(3)

 

Мұндағы,-дөңгелек жүрудің кесілген диаметрі немесе заслондық тікбұрышты ауданына теңдігі,дөңгелек заслондық ішкі диаметріне сандық теңдігі;

 

Автоматтандырылған басқару жүйесіндегі жұмыс істеу қабілеті көптеген уақытта реттеу органынан дұрыс таңдау жасауына байланысты. Олар нақты РО-ны берілген анықтамалар немесе берілген рұқсаттық қабілетіне байланысты көптеген мағынасы қарай сәйкес келетін катологтардан таңдап алынады.

 

3 Аналогты электропневматикалық және пневоэлектрлік түрленгіштер

 

ЭЭП-63 типті электропневматикалық түрленгіші

ЭЭП-63 түрлендіргіші пропорционалды түрде біраңғай пневматикалық сигналмен 0.2-1кг/cм , тұрақты токты 0-5mA арасында сигналмен түрлендіруге арналған. Құрылғының принципиальды құрылымдық кестес і 3-суретте берілген.

Құрылған режимдегі тұрақты ток катушка арқылы жүріп,әсіресе рычагқа (5) жақындатып,тұрақты магнитпен (2) катушкамен таратылып,созылуына күш салуға мүмкіндік береді,ол дегеніміз рычаждық жүйедегі берілген қысымды сильфонды қарсы байланыспен (6) теңестіріледі.

Токты өзгерткен кезде рычаждық жүйедегі тепе-теңдік және рычагтар (5) және (7) бұзылады,ол икемді тартылыспен қосылған,осыған соплалар арасындағы таратуды және заслонкамен (4)рычактағы негізгі қапталғанды өзгерте отырып,шарнирдің жан-жағында бұрылады. Бұл дроссельдер арасындағы камерадағы қысымды өзгертуге әкеліп соғады. Артынан дифференциальды мембранамен (9) тепе-теңдік бұзылады. Клапаның (11) ашылу дәрежесі өзгереді. Осыған қоса Б шығыс камерасындағы қысым өзгере бастайды және сильфонда қарсы байланысады. Рычагтық жүйендегі тепе-теңдік қалпына келеді, егер шығыс сигналдың қысымен мен кіріс токтың арасындағы анықтассақ, жаңа шығыс қысымы мен дроссель камера арасындағы байланысты байқаймыз, ол дегеніміз жаңа қалыпты дроссельдегі түсуіне (10) және (12) cәйкес келіп қалыптасады.

 

 

3.1-сурет. ЭЭП-63 типті электропневматикалық түрлендіргішінің принципиальды құрылымдық сызбасы

 

Негізгі шығыс сигналындағы кететін қателіктерден 1% -дан диапазоны онық өзгеруінен аспау қажет. Құрылғының пневматикалық бөлігі құрғақ және таза ауа қысымымен 1,4 кгс/см2 қоректенеді, пневматикалық импульстың тарату трассасының ұзындығы 300м-ге дейін, ауа шығыны 2 л/мин.

Құрылғының габариттік мөлшері 194*166*375мм Дайындаған: Энергоприбор” тәжірибелі заводы,Мәскеу .

Кодтың электропневматикалық түрленгіші КЭПП-2М.

Құрылғы электрлік параллельді сегізразрядты екілік кодты пневматикалық анологты сигналға 0.2-1кгс/cм2 түрлендіруге арналған . Түрлендіргішті басқару есептеу машинасы арқылы іске асады. Құрығының жұмыс істеу принциптері ауа шығынының жиынтықтауына негізделген, ол осыған түскен қысымның тұрақтылығына дроссельдің әртүрлі кісілген бағытына параллельді өтеді, және бастапқы нүктенің түрленгішінің диапазоны ретінде қарастырылады. Түрлендіргіш жеті реттеуші разрядты дроссельдерден тұрады,ол бұлай құрылған,олардың келісілген өтіп жатқан ағыстары 1:2:4:8:16:32:64-ке дейін сәйкес,қосып немесе өшіріп тұратын разрядты дроссельді электропневматикалық түрлендіргіштер нөлдік ықтың қысымының жүйесін бақылайтын және автоматты жылжыту жүйесінің құрылымдық кестесі өндірістегі пневматикалық универсалды элементтер жүйесі базасымен толтырылған.

Қорек көзінің кернеуі 27В, салмақты ток, номинальды басқару тогы 150 мА су болмауы қажет. Қорек көзінің қысымы 1.4 кгc/см2, ауаның шығысының көлемі 8л/мм-нен су болмауы қажет.Негізгі қателік -1.5%.

Дайындаған құрылғылар заводы, Өскемен.

Электропневматикалық аналогты түрленгіш ретінде ферродинамикалық функциональды түрленгіш ПФФ қолдана берілуі мүмкін, ол дегеніміз пневматикалық түрленгіштің ПП шығысымен жұмыс істейді.

Құрылғы унифицировандалған пневматикалық сигналды унифицерленген электрлі сигналға тұрақты тогы 0-5мА-ге дейін түрлендіруге арналған.

Түрлендіргіштің өлшеу элементі болып манометрлі трубкалы бу кезек пружина (1) болып табылады (4-сурет). Ауыстыру түрлендірілуі оның соқтығысына түсіріледі оған көмек ретінде спиральды пружина (2), ол (3) рычагқа жабыстырылған, осьтен (4) жан-жағына айналады. Рычагқа (3) мысты дискке (7) жабыстырылған, жоғары жиілікті өрісте жұқа катушкамен (6) бірге,оған базалық контур генераторы (9) кіреді. Генератор екі контурлы барлық коллектордың құрылымдық кестесімен толтырылған. Орын ауыстырудың кезінде коромыскасы базалық контурдың параметрі өзгереді,ол дегеніміз генератор режимінің өзгеруі, тұрақты тұратын коллекторлық ток пен база тогының өзгеруін тудырады. Коллектордың тізбегінеқарсы бағыттағы (5)катушка қосылған, ол қарсы бағыттың моменттін тудырады,қарама-қарсы моментке, қалыптасқан пружина (2) артынан коромысла жаңадан тепе-теңдік тең жағдайы айнала береді.

Блокқа электрлік элементтер жиналған. Ол шығыс токтың фильтрациясын және нөлге жуықтайтын стабилитронның қорек көзінің генераторыг толықтырады. Қосу колодкасында қоректі және қосуға арналған ром қыстырғыш, түрлендіргіштің бұрылғанын тексеруге арналған клеммдерде бар.

 

 

4-сурет. Пневмаэлектрлік түрлендіргіштер ПЭ-55М-тің принципиалды сызбасы

Құрылғының пневматикалық бөлігі құрғақ және таза ауа қысымын 1.4 кгc/см3 қоректенеді, электрлік бөлігі я я-токпен ауыспалы кернеумен 220В, керек қуат 5В-А. Құрылғының жиынтық кедергісі мен жүгі 2.5 кОм-нан аспауы керек. Түрлендіргіш шаңсақтандырғыштан және шашыраудан сақтайтын құрылғысы ретінде жіберіледі. Габаритті мөлшері 314*220*122мм.

 

4 Сандық бағдарламалық басқару және робототехникалық комплекстар жүйелерінде қолданылатын электроөткізгіштер

 

Орындаушы механизмдердің басқарылуы басқару сигналдарын механизмнің сәйкес күйіне түрлендіретін өткізгіш жүйелерімен орындалады. Робототехникалық комплекстер мен СББ бар құрылғылар жұмысы ортақ бағдарламамен сәйкес керек нәтижені эффективті жол арқылы табу мақсатымен ұйымдастырылатын әр түрлі двигательдары барүлкен көлемді механизмдерді күрделі құрылғыларды құрайды.Бөлек механизмдер электрлік, гидравликалық және пневматикалық өткізгіштермен қамтамасыздандырылады. Ең көп қолданысқа ие өткізгіш типі электроөткізгіш болып табылады.

Қолданылатын ЭӨ жүйлері әр түрлі белгілерімен жіктелінеді. Олардың ішінен ең көп колданыстағы электродвигатель типі, сәйкесінше келесі электроөткізгіштер класстарын ажыратады:

1) ЭӨ тұрақты тоқ двигателімен;

2) ЭӨ айнымалы тоқ двигателімен;

3) ЭӨ қадамды двигателімен.

Аталып өткен класттарының әр қайсысы электродвигательдар типіне және басқа белгілеріне байланысты одан әрі кіші топтарға бөлінуі мүмкін. Механизм және режим басты функцияларын ұйғара отырып, оның жұмысын ЭӨ қысқыш құрылғылар және тыртылу құрылғылар, ЭӨ жылдамдық стабилизация жүйелері, позициялық ЭӨ, бақылайтын ЭӨ және т.б ажыратамыз.

ЭӨ тұрақты және айнымалы ток двигательдарымен берілген қозғалыс заңдылығын алу үшін үздіксіз және релелік басқару жүйелерінде қолданылады. ЭӨ қадамды двигательдарымен берілген қозғалысты әр бөлек қадамды ауысуының қосындысы нәтижесіндей көрсетеді. Қадамды двигательдарда әр қадам ауысуын бақылауға мүмкіндік беретін арнайы қонструкциясы бар. Әсер принципі бойынша ҚДқосылу және тоқтау кезінде қозғалыстың синхрондығын және де ротор орамасында айнымалы ток өтетін ұзақ тұрақты аялдама жасауға мүмкіндік беретін синхронды двигатель ретінде қарастыруға болады. ҚД фаза саны, магнит жүйенің типі және қозу тәсілі бойынша ажыратылады. Ең көп қолданысқа ие болып m тең 3,4 және 5көпфазалы ҚД болып есептеліді.

Қозу тәсілі бойынша ҚД келесі түрлерге бөлінеді:

1) ҚД активті роторлы (электромагнитті қозумен немесе магнитэлектрлік, яғни тұрақты магнит қозыумен);

2) Индукторлы ҚД, Z тістер саны мен тарақ тістізоналар статорымен тісті пассив роторы бар. Әр тарақ тісті зона статор полюсын құрайды. Симметриялық магнит жүйесінде.

 

Добавить комментарий

Вы вошли как maximios. Выйти?